Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Måluppfyllelse 2022

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag har sina utgångspunkter i Agenda 2030, kommunens Vision 2025 samt den regionala utvecklingsstrategin. Här redovisar vi måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges beslutade mål för 2022. Du kan läsa mer i Årsredovisningen för 2022.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. I agendan finns 17 mål för en hållbar framtid. Sverige har som mål är att vara ledande i genomförandet av agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för genomförandet.

Kommunen ska aktivt arbeta med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem och därigenom genomsyra alla våra verksamheter. Knivsta kommun vill också att näringsliv och kommuninvånare samverkar kring genomförandet av Agenda 2030 i kommunen.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Kommunfullmäktiges mål utgår från Agenda 2030, kommunens vision och regionens regionala utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra.

Målstrukturen har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa samt Värna. Målen lyfter fram vad kommunen vill att verksamheten ska uppnå under året, och innehåller riktade delmål mot styrelser och nämnder.

Mål, uppdrag och indikatorer revideras och fastställs av kommunfullmäktige varje år. Indikatorerna gör det möjligt att bedöma hur väl ett mål är uppfyllt. Här redovisas måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges beslutade mål 2022.

Värde

  • Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans. Målet är uppnått.
  • Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad. Målet är uppnått.
  • Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara. Målet är uppnått.

Bo och trivas

  • I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet. Målet är delvis uppnått.
  • Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grundläggande förutsättningar till en god hälsa. Målet är delvis uppnått.

Växa

  • Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat. Målet är delvis uppnått.
  • Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation. Målet är delvis uppnått.

Värna

  • Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras. Målet är uppnått.
  • Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun. Målet är uppnått.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 maj 2023