Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bokslutsinformation - så användes dina skattepengar 2020

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2020. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina pengar användes.

2020 gjorde Knivsta kommun ett överskott och kommunens resultat slutade på 38,8 miljoner.

Detta trots att året har överskuggats av pandemin covid-19, som både direkt och indirekt har påverkat Knivsta kommuns verksamheter. Periodvis har den inneburit hög arbetsbelastning, hög sjukfrånvaro och även medfört förändrade arbetssätt.

Pandemin skapade osäkerhet om skatteintäkter, och i juni 2020 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad budget. Därefter tillkom ökade statsbidrag, förbättrade skatteprognoser liksom ett förbättrat resultat för verksamheterna.

Resultatet för 2020 är positivt och motsvarar 3,3 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Så användes 100 kronor i skatt:

Cirka

 • 15,80 kr till förskolan
 • 31,40 kr till grundskolan
 • 8,80 kr till gymnasieskolan
 • 1,90 kr till vuxenutbildning med mera
 • 10,80 kr till vård och omsorg om äldre
 • 7,20 kr till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • 30 öre till färdtjänst
 • 5,40 kr till individ- och familjeomsorg
 • 30 öre till arbetsmarknadsåtgärder
 • 10 öre till flyktingmottagande (flyktingverksamhet, boende, introduktion samt ek bistånd)
 • 3,70 kr till infrastruktur och fysisk planering
 • 1,30 kr till räddningstjänst
 • 5,70 kr till kultur och fritid
 • 1,40 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet
 • 40 öre till miljö- och hälsoskydd
 • 2,30 kr till kommungemensam stödverksamhet
 • 3,40 kr till kommunövergripande verksamhet

Det här var kommunens intäkter 2020:

 • Kommunalskatt 1 miljard kronor.
 • Kommunalekonomisk utjämning 152 miljoner kronor.
 • Kommunala taxor och avgifter 76 miljoner.
 • Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera 223 miljoner kronor.

Årets resultat

Kommunens bokslut för 2020 visar på ett positivt resultat på 38,8 miljoner kronor.

Under året:

 • Under 2020 ökade antalet invånare i Knivsta kommun med 271 till 19 106 invånare.
 • Beslut fattades om tillfälliga stödinsatser till näringslivet under pandemin.
 • En intern samordning av arbetet med covid-19 samt samverkan inom länet gav tillgång till en samlad lägesbild för att kunna vidta åtgärder samt säkerställa prioriteringar och uthållighet inom kommunen.
 • Digitala arbetssätt påskyndades av pandemin, till exempel har kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndsammanträden genomförts digitalt sedan våren 2020.
 • Kommunens öppna mötesplatser Lyckträffen och Fröhuset ställde om till digitala arbetssätt för att kunna fortsätta att möta sina målgrupper.
 • En strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy för nybyggnation togs fram.
 • Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som hanterar utvecklingen av två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike i enlighet med fyrspårsavtalet, presenterades för allmänheten.
 • Framtagandet av ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike pågick under året.
 • På västra sidan om järnvägen i Knivsta tätort påbörjades arbetet med gator, vägar och annan teknisk infrastruktur för detaljplan Centrala Ängby.
 • Flera markförsäljningar slutfördes för bostadsbyggande inom området Centrala Ängby.
 • Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) färdigställdes med en ishall.
 • Anläggning av Parkvägen påbörjades, för trafik till CIK.
 • Arbetet med ny cirkulationsplats vid korsningen Kölängsvägen/Gredelbyleden påbörjades.
 • Hushållens sopkärl byts till fyrfackskärl för ökad materialåtervinning.
 • Tegelparkens servicebostad enligt LSS öppnades.
 • Dialogprojekt genomfördes där politiker bjöd in elever i årkurs nio till dialog om samhällsutveckling och hur framtidens Knivsta ska utformas.
 • En kompetenssatsning på barnskötare utan formell utbildning genomfördes med medel från Omställningsfonden. Det resulterade i att 18 tillsvidareanställda barnskötare fick formell behörighet.
 • Antalet deltagare i Medborgarrådet växte till drygt 450 personer.
 • Arbetet med digitalisering av kommunens verksamheter fortsatte.
 • Kommunen satsade på ett projekt för ett innovativt arbetssätt för problemlösning i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2022