Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medicinskt ledningsansvariga, MAS och MAR

Hälso- och sjukvårdslagen anger att det i varje kommun ska finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska: MAS. Inom området rehabilitering får en arbetsterapeut eller en sjukgymnast/fysioterapeut fullgöra uppgifter som annars tillfaller MAS.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

MAS har på uppdrag av socialnämnden ett övergripande tillsynsansvar för kvalitet och säkerhet inom kommunal hälso- och sjukvård. MAS ger praktiskt stöd, information och viss utbildning till chefer och personal och upprättar riktlinjer och rutiner till hjälp för patientsäkerheten. MAS deltar i samverkan med regionen i många hälso- och sjukvårdsfrågor.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

I Knivsta kommun finns en MAR vilken har samma övergripande ansvar som MAS inom området rehabilitering. MAR arbetar också med att stödja verksamheterna, att upprätta riktlinjer och rutiner och att samverka med regionen.

Uppdraget för MAS och MAR

MAS och MAR ska säkerställa att det finns rutiner för att:
  • god och säker vård utförs inom hälso- och sjukvårdsområdet
  • läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal kontaktas vid förändrat hälsotillstånd
  • brukare får den vård som läkaren ordinerat
  • delegeringar är patientsäkra
  • journalföring sker enligt gällande krav
  • anmälan sker till nämnd om en brukare drabbas av vårdskador eller riskerar att drabbas av vårdskada

MAS ska också säkerställa att det finns rutiner för en säker läkemedelshantering och MAR ska säkerställa rutiner för tekniska hjälpmedel.

Privata utförare av hemsjukvård har tillgång till egen MAS och i förekommande fall MAR.

Du är välkommen att kontakta kommunens MAS och MAR via kontaktcenter om du har frågor .

När du har synpunkter eller klagomål du vill framföra ska du i första hand använda dig av synpunkt och klagomålshanteringen

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020