Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bokslutsinformation - så användes dina skattepengar 2021

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2021. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina skattepengar användes.

2021 gjorde Knivsta kommun ett överskott och kommunens resultat blev 58,6 miljoner kronor (föregående års resultat var 38,8 miljoner kronor). Resultatet förklaras av både ökade skatteintäkter och lägre nettokostnader än förväntat.

Även 2021 var ett år som i hög grad överskuggades av covid-19. Vi kunde dock börja se ett slut på pandemin och samhället öppnades till viss del upp. Det påverkade arbetstillfällen och sysselsättning positivt, vilket förklarar kommunens ökade skatteintäkter.

Under året handlade kommunens pandemiarbete till stor del om information om vaccination och vaccinationer av brukare. Statens bidrag för att bekämpa negativa pandemieffekter minskade successivt under året, men det gjorde även kommunens kostnader för sådana effekter.

Resultatet för 2021 motsvarar 4,8 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Så användes 100 kronor i skatt

Cirka:

 • 14,30 kr förskolan
 • 31,30 kr grundskolan
 • 9,30 kr gymnasieskolan
 • 2,00 kr vuxenutbildning med mera
 • 10,90 kr vård och omsorg om äldre
 • 8,20 kr vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • 30 öre färdtjänst
 • 5,80 kr individ- och familjeomsorg
 • 0,30 kr arbetsmarknadsåtgärder
 • 0 kr flyktingmottagande
 • 2,70 kr infrastruktur och fysisk planering
 • 1,30 kr räddningstjänst
 • 5,90 kr kultur och fritid
 • 1,40 kr kommunfullmäktige och nämndverksamhet
 • 30 öre miljö- och hälsoskydd
 • 2,30 kr kommungemensam stödverksamhet
 • 3,50 kr kommunövergripande verksamhet

Det här var kommunens intäkter 2021:

Kommunalskatt 1091 miljoner kronor (1,1 miljard kronor)

Kommunalekonomisk utjämning 135 miljoner kronor

Kommunala taxor och avgifter 78 miljoner kronor

Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera 209 miljoner kronor

Årets resultat:

Kommunens bokslut för 2021 visar på ett positivt resultat på 58,6 miljoner kronor.

Under året:

 • Under 2021 ökade antalet invånare i Knivsta kommun med 712 till 19 818 invånare. Det är en ökning med 3,7 procent jämfört med året innan.
 • Med anledning av pandemin reviderade kommunfullmäktige budgeten 2021 och tillförde 3 miljoner kronor extra för att främja det lokala näringslivet och föreningslivet. Delar av stödet användes till ett omfattande sommarlovsprogram för barn och unga.
 • I juni presenterades Stadsutvecklingsstrategi 2035 – ett förslag till strategi för hur de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike ska utvecklas. Efter en bred medborgardialog ändrades förslaget efter inkomna synpunkter och antogs av kommunfullmäktige våren 2022.
 • Flera viktiga styrdokument beslutades under året: Näringslivsstrategi, Policy för social hållbarhet och jämlik hälsa samt Policy för medborgardialog.
 • Under året hölls de två första fokusråden - en ny dialogform inom ramen för Medborgarrådet, med fördjupande samtal i mindre grupper. Det första fokusrådet handlade om Stadsutvecklingsstrategi 2035 och det andra rörde digitalisering inom vård och omsorg.
 • Ett särskilt Tillväxkontor bildades för att öka fokus på näringslivsfrågorna i kommunen.
 • Knivsta kommun gick med i det nationella projektet Glokala Sverige, som handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen. Kommunen arrangerade en utbildningsdag om Agenda 2030 för företag, föreningar, politiker och tjänstepersoner.
 • Nya området Centrala Ängby fortsatte växa fram under året. Här byggs nya gator, park, förskola och bostäder. Gredelbyleden omvandlas till stadsgata, med gång- och cykelvägar, belysning och trädplanteringar. Centrala Ängby beräknas stå helt färdigt år 2025.
 • Kommunfullmäktige beslutade att ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. I februari 2022 godkände förbundet ansökan. Det här innebär att Knivstas avloppsvatten i framtiden kan komma att renas i Käppalaverket på Lidingö.
 • Socialnämnden beslutade att under 2022 införa en tillitsreform i hemtjänsten. Den kommer att förskjuta mer av insatsens planering från biståndshandläggare till brukaren och utföraren.
 • Socialnämndens beslutade att sätta igång ett trygghetsfrämjande arbete för ungdomar med utvecklad samverkan mellan skola, kultur- och fritid samt uppsökande arbete inom Råd och stöd. Arbetet innebär att ungdomsbehandlare nu är mer ute på skolor, fritidsgård samt på gatorna.
 • Tegelparkens serviceboende (Lss) utökades i början av året med fyra platser och har nu en kapacitet för 12 brukare.
 • De digitala arbetssätten påskyndades av pandemin. Många föräldramöten och utvecklingssamtal genomfördes i form av digitala eller hybrida möten vilket ökade delaktigheten och närvaron.
 • Byggandet av en idrottshall vid Adolfsbergsskolan påbörjades.
 • Några av kommunens skolor deltog i Riksidrottsförbundets rörelsesatsning som syftar till att öka graden av pulshöjande aktiviteter.
 • Efter att pandemirestriktionerna lättat kunde Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK, öppna upp för evenemang. Bland annat uppträdde Tusse inför fullsatta läktare och ett lyckat Winterparty lockade 260 knivstaungdomar.
 • Boulebanorna vid Apoteksvägen flyttade till CIK:s utemiljö, där även en aktivitetsyta för spontanidrott anlades.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2022