Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medborgarlöfte 2022

Under 2022 har kommunen och polisen arbetat tillsammans med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i Knivsta. Ökad vuxennärvaro, säkrare trafikmiljö samt förebyggande insatser mot narkotika är några exempel på detta arbete. Här kan du läsa en kort sammanfattning av uppföljningen av medborgarlöftet 2022.

Ökad vuxennärvaro

Råd och stöd har under året fortsatt utveckla och utöka den uppsökande verksamheten riktad mot ungdomar. Arbetet sker i dialog och samarbete med områdespolis.

Ökad vuxennärvaro i Knivsta och Alsike har också varit en prioritering för kultur- och fritidsverksamheten. Under olika evenemang, högtider och skolavslutningar har kommunen tillsammans med polis och nattvandrare arbetat för att fler vuxna ska röra sig ute i tätorterna. Information till vårdnadshavare i samband med lov och evenemang har varit en del av arbetet, med syfte att öka medvetenhet och uppmuntra till föräldraengagemang och vuxennärvaro.

De nya aktivitetsrundorna som under året placerades ut på olika platser utomhus i kommunen är en annan åtgärd som kan leda till att fler vuxna rör sig ute i dessa områden.

Kommunen också samverkat med civilsamhället i frågan om ökad vuxennärvaro. Sedan hösten 2022 får de ideella nattvandrarna i Knivsta ta del av den aktuella lägesbilden, för att kunna besöka platser där fler vuxna behövs. Vid några tillfällen under året har också den lokala brukshundklubben tränat sina hundar på platser i kommunen där ungdomar brukar samlas.

Aktiv och närvarande polis

Under hösten 2022 har polisbemanningen på det lokala poliskontoret i Knivsta kommunhus utökats från en till två poliser. När poliserna inte haft besökare på kontoret har det funnits utrymme för fotpatrull, ute i Knivstasamhälle.

Inom gruppen SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid) finns en aktiv polis som jobbar operativt och uppsökande ute i samhället med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete riktat mot ungdomar.

Säkra trafikmiljöer

Under året har gatu- och trafikenheten haft en dialog med polisen och räddningstjänsten för att kunna identifiera och åtgärda eventuella brister i den fysiska miljön. Ombyggnationen av delar av Brunnbyvägen och underhållsarbeten på Forsbyvägen, Centralvägen och Högåsvägen är några exempel på arbeten som har utförts för att öka trafiksäkerheten. Under året har även belysningen förtätats i området kring Knivsta station.

Förebyggande arbete

I det förebyggande arbete för barn och ungdomar har kommunen och polisen fortsatt utveckla det strategiska arbetet inom samverkansgruppen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid). Arbetet är uppstartat, en elevcoach har anställts och gruppen som arbetar uppsökande mot ungdomar har förstärkts.

Metoden bekymringssamtal har införts, vilket innebär att socialtjänst och polis tillsammans åker hem till den ungdom de känner oro för, där de samtalar med personen och dennes föräldrar.

Nödstoppsmöte är en annan metod som har börjat användas för de fall att social oro skulle uppstå i ett område. Metoden innebär att skolpersonal, Råd och stöd, fritidspersonal och polis bjuder in vårdnadshavare till ett möte, för att tillsammans kunna förebygga att en situation eskalerar.

Insatser mot narkotika

Socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) arbetar såväl strategiskt som operativt mot narkotika. Enheten för Råd och stöd – som jobbar kontinuerligt och förebyggande mot narkotika - har noterat ett ökat antal ärenden under året.

Kommunen har i samverkan med den regionala organisationen Hälsoäventyret utfört preventiva insatser och narkotikaförebyggande åtgärder. Ett annat exempel på arbetet mot narkotika är pilotprojektet ”Förebyggande hundsök i skolmiljö” som har skett i samverkan polisen. Förebyggande hundsök är en insats för det systematiska arbetet för narkotikafri skola.

Trygghetsperspektiv i nya detaljplaner

Vid ett antal tillfällen under året har kommunen har träffat kommunpolisen för att diskutera detaljplaner utifrån trygghet och brottsförebyggande perspektiv. Även frågor som rör mark, exploatering och bygglov har tagits upp. Kommunens planenhet har också sett över planeringsprocessen, så att brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv kan beaktas i högre utsträckning.

I korthet: prioriterade områden 2022

Vuxennärvaro i tätorterna Knivsta och Alsike. Detta sker genom att:

  • Olika aktörer delar information och vuxennärvaron prioriteras utifrån lägesbild.
  • Kommun och polis verkar för dialog och samverkan med civilsamhället i kommunen för att fler ska vilja bidra till ökad vuxennärvaro.
  • Polisen är aktiv och närvarande i Knivsta kommun.

Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon. Detta sker genom att:

  • Kommun, räddningstjänst och polis för dialog om den fysiska miljön i syfte att åtgärda eventuella brister och öka trafiksäkerheten.
  • Polisen vid behov gör riktade trafik och- trygghetsinsatser i Knivsta eller Alsike under 2022.

Förebyggande arbete med bäring på barn och ungdomar, där kommun och polis under 2022 särskilt fokuserar på:

  • Fortsatt samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i samverkansgruppen SSPF operativ grupp, exempelvis med metoden ”Nödstoppsmöte”.
  • Att fortsätta utveckla samverkan kring individer i behov av stöd genom exempelvis SSPF individ.
  • Fortsatt besök av blåljuspersonal i skolor genom konceptet PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst).
  • Brottsbekämpande och förebyggande insatser mot narkotika genom polisiärt arbete i samverkan med kommunen.
  • Fortsätta utveckla det brottsförebyggande- och trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.

Uppföljningen av medborgarlöftet 2022 har gjorts genom samtal med Utbildningskontoret, Kultur- och fritidskontoret, Vård- och omsorgskontoret, Samhällsbyggnadskontoret samt representanter från polis och räddningstjänst.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 februari 2024