Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekonomisk analys 2019

Här har vi sammanfattat den ekonomiska analysen från Årsredovisningen 2019. Här hittar du bland annat 2019 års resultat, finansiella nyckeltal och uppgifter om skatteintäkter och utgifter.

Resultaträkning


Tusen kronor

2019

2018

Verksamhetens intäkter

249 509

256 645

Verksamhetens kostnader

- 1 345 509

- 1 272 211

Avskrivningar

- 40 959

-50 284

Verksamhetens nettokostnader

- 1 136 959

-1 065 850

Skatteintäkter

982 888

909 003

Generella statsbidrag och utjämning

159 954

131 538

Verksamhetens resultat

5 882

-25 308

Finasiella intäkter

18 028

13 252

Finasiella kostnader

- 6 042

- 6 532

Reslutat efter finansiella poster

17 868

-18 588

Årets resultat

17 868

-18 588

Finansiella nyckeltal

  • Utdebitering per skattekrona: 21, 61 kronor
  • Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag: 98,4 procent
  • Nettoinvesteringar: 47,3 miljoner kronor
  • Låneskuld: 50 miljoner kronor
  • Soliditet, eget kapital i procent av tillgångar, inklusive pensionsförpliktelser: 41,7 procent

Årets resultat

Årets resultat blev 17,9 miljoner kronor. Budgeterat resultat för året var 21,1 miljoner kronor. Resultatet för 2019 är positivt och motsvarar 1,6 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter ökade med 73,9 miljoner kronor, drygt 8 procent jämfört med 2018. Främsta orsaken är höjd skatt, men även fler kommuninvånare och ökad skattetillväxt påverkade positivt.

Intäkter förutom skatteintäkter

Under 2019 minskade de externa intäkterna med 2,8 procent, cirka 7 miljoner kronor, till 249,5 miljoner kronor. Förändringen var liten. Exploateringsvinsterna ökade kraftigt men statsbidragen, främst i form av bidrag för flyktingmottagande, minskade i liknande omfattning.

Kostnader

Kommunens kostnader har ökat med 7,8 procent. Över hälften av kostnaderna står pedagogisk verksamhet (skola/förskola) för, medan vård och omsorg står för drygt en fjärdedel.

Nettokostnaderna för skola/förskola och vård och omsorg har ökat med cirka 7 procent; det är relaterat till både fler barn, elever och vårdtagare men det följer även den allmänna kostnadsutvecklingen.

Nettokostnaderna för fritid och kultur har ökat med 33 procent vilket hänger ihop med den nya kultur och fritidsanläggningen Centrum för idrott och kultur.

Nämndernas nettokostnader och resultat


Nämndernas nettokostnader och resultat exklusive finansförvaltningen,
miljoner kronor

Kommunstyrelsens verksamheter20,0
Samhällsutvecklingsnämnden4,7

Socialnämnden

-29,3

Utbildningsnämnden

0,9

Bygg- och miljönämnden

-1,2

Revision

0,1

Överförmyndarnämnden

0,2

Valnämnden

0,4Resultat

-4,3


Nämndernas resultat 2019 innebär ett underskott på -4,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens överskott beror främst på att avsatta medel för Centrum för idrott och kultur, CIK, inte användes fullt ut eftersom anläggningen inte togs i drift förrän under senhösten.

Samhällsutvecklingsnämndens överskott beror i huvudsak på att gatuverksamheten fick ett större exploateringsbidrag när tomten Virkesladan såldes under 2019.

Socialnämndens underskott kan till stor del härledas till individ- och familjeomsorgen. Orsaken är ökade kostnader för placeringar inom barn och unga, men även kostnader för bemanningsföretag på grund av flera vakanser under året.

Fördelning av verksamheternas kostnader

Fördelning av verksamheternas kostnader

Procent


Personal

45

Köpta tjänster

29

Försörjningsstöd

1

Övriga bidrag

1

Fastighetskostnader

9

Övriga verksamhetskostnader

13

Avskrivningar och ränta

3

Kommunen köper en hel del verksamhet från privata entreprenörer och andra kommuner. Exempel på ”köpta tjänster” är drift av särskilda boenden, gymnasieskolan, vuxenutbildning, friskolor, enskilda förskolor och avfallshanteringen. I ”övriga bidrag” ingår bland annat stödet till studieförbunden.

Investeringar

Kommunen bruttoinvesterade 2019 för 47,3 miljoner kronor. Infrastrukturinvesteringarna uppgick totalt till 27,5 miljoner, varav exploateringen utgör 9,3 miljoner.

Den största investeringen under året var ombyggnationen av Södervägen och utbyggnad av nya Parkvägen. Den sammanlagda utgiften för dessa projekt var 10 miljoner kronor.

Investeringar per nämnd

Miljoner kronor


Kommunstyrelsen

14,5

Samhällsutvecklingsnämnden

18,2

Exploatering

9,3

Bygg- och miljönämnden

0

Utbildningsnämnden

5,3

Socialnämnden

0Kommunens medarbetare

Vid utgången av 2019 hade Knivsta kommun 1075 månadsanställda, vilket omfattar både tillsvidareanställda och visstidsanställda.

Könsfördelning bland tillsvidareanställda i kommunen var 81 procent kvinnor och 19 procent män. När det gäller chefer var fördelningen 74 procent kvinnor och 26 procent män. Kvinnors medianlön utgjorde 99 procent av männens medianlön i Knivsta kommun. Året innan (2018) var skillnaden 4 procent till männens fördel.

Den totala sjukfrånvaron i kommunen uppgick 2019 till 6,9 procent, jämfört med 6,7 procent för året innan. Variationen inom kommunens verksamheter är stor. Vård- och omsorgskontoret hade en sjukfrånvaro på 7,4 procent, jämfört med 8,3 procent under 2018. HR-kontoret hade lägst sjukfrånvaro under 2019, med 3,1 procent.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 maj 2023