Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Policy för medborgardialog

Medborgardialog är ett komplement till den representativa demokratin och ger medborgare möjlighet att delta och påverka även mellan valen till kommunfullmäktige. Knivsta kommuns policy för medborgardialog är vägledande i arbetet med att stärka invånarnas inflytande och delaktighet i utvecklingen av Knivsta kommun. Policyn fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2021.

Syfte och bakgrund

Det kommunala självstyret har en lång tradition i Sverige. Makten över gemensamma frågor ska finnas så nära medborgaren som möjligt. Personer med kunskap om lokala förhållanden har bäst förutsättningar att fatta lämpliga beslut.

Sverige är en representativ demokrati. Makten utgår från medborgarna. Genom att rösta i allmänna val får kommuninvånare möjlighet att utse de förtroendevalda som ska fatta beslut i gemensamma frågor de kommande fyra åren. Valdeltagandet i Knivsta är högt. Det är bra och ger hög tilltro till de politiska besluten.

Men viljan att delta i val genom att rösta skiljer sig mellan olika delar av kommunen. Kommunens ambition är att valdeltagandet ska vara högt i alla valdistrikt.

Behovet av nya former av delaktighet

Medborgares huvudsakliga inflytande sker genom att rösta i valet till kommunfullmäktige. Men ungefär en tredjedel av kommunens invånare är under 18 år och saknar rösträtt, och det är inte heller alla som väljer att rösta. Valdeltagandet påverkas bland annat av ålder, utbildning, civilstånd och kön. På sikt är det skadligt för den lokala demokratin om valdeltagandet skiljer sig mellan olika grupper. Ökad delaktighet kan leda till starkare samhällsengagemang, bättre beslutsunderlag, stärkt tillit och effektivt resursutnyttjande.

Fler av dagens samhällsfrågor är svåra och omstridda. Därför är det viktigt att förstå problem och få med olika erfarenheter i beslutsfattandet. Forskning visar att en hållbar samhällsutveckling kräver att invånarna känner sig delaktiga.

Knivsta kommuns policy för medborgardialog

Medborgardialog kan bara genomföras i frågor som går att påverka. Det är kommunens förtroendevalda som bestämmer när medborgardialog ska användas. De ska då också bestämma vilken grad av delaktighet kommunen ska bjuda in medborgarna till.

Medborgardialog används i frågor som rör många. Medborgardialog används inte i frågor som rör enskilda personer. Det finns flera möjliga metoder beroende på vad frågan handlar om. Kommunens förvaltning föreslår lämplig metod och hjälper till med att genomföra dialogen.

I medborgardialogen kan de förtroendevalda lyssna av opinionen och ta del av enskilda människors synpunkter och förslag. Dialogen ger möjlighet till flera perspektiv och ett bredare underlag inför beslut. Medborgare ges insyn i kommunens verksamhet, möjlighet att framföra sina åsikter och att påverka.

Policyn innehåller fem medborgardialoglöften.

Medborgardialoglöften

  1. Knivsta kommun ska använda medborgardialogen för att möjliggöra direkt delaktighet för knivstaborna i strategiskt påverkbara beslut mellan valen till kommunfullmäktige.
  2. Medborgardialog ska övervägas tidigt i ärenden som är påverkbara och som direkt berör medborgare eller en grupp av medborgare i kommunen. Knivstas förtroendevalda beslutar om vilken grad av delaktighet de ska bjuda in till.
  3. Knivsta kommun ser att invånarna äger viktig kunskap som genom olika former av medborgardialog kan bidra till bättre beslut. För att få den kunskapen ska alla i kommunen ges goda möjligheter att kunna delta i medborgardialog.
  4. Knivsta kommun ska aktivt arbeta för att fortsätta utveckla medborgardialogen i dess olika former, för att så många som möjligt ska kunna delta.
  5. Knivsta kommun ska tydliggöra resultatet av medborgardialogen och på vilket sätt resultatet använts i beslutsprocessen. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet påverkar beslutet.

Ansvar, spridning och uppföljning

De förtroendevalda

De förtroendevalda beslutar vad dialogen ska handla om. Det är viktigt att de förtroendevalda tydligt definierar syftet med medborgardialogen. De förtroendevalda bjuder in, skapar intresse och deltar i medborgardialogen. De bedömer resultatet av dialogen tillsammans med förvaltningens underlag, och fattar ett beslut. De återkopplar också hur resultatet används.

Förvaltningen

Medborgardialogen behöver formas utifrån den särskilda fråga som politikerna vill hålla dialog om. Förvaltningen ansvarar för att lämna förslag på lämplig metod för att genomföra dialogen (till exempel medborgarråd, workshops eller stormöten), att utreda frågan och ta fram underlag. Förvaltningen har metodkunskap och bistår i genomförandet av dialogen genom att leda och dokumentera processen.

Medborgare

Medborgarna bidrar med kunskap och erfarenhet av ämnet, de deltar och delger sina perspektiv på frågan. De argumenterar och lyssnar på olika synpunkter.

Kanaler och metoder

Knivsta kommun eftersträvar att använda en blandning av metoder, utifrån dialogens syfte och målgrupp. Det är viktigt att våga pröva nytt, och tillsammans utforska olika sätt för delaktighet. Med ny teknik växer också successivt nya möjligheter fram.
Medborgardialog kan genomföras i form av fysiska möten, med hjälp av digitala verktyg, och genom en kombination av det fysiska och det digitala.

Fysiska möten

Kommunen kan bjuda in till möten och sammankomster i större eller mindre grupper. Det kan ske i tätorterna Knivsta och Alsike, och i byarna på landsbygden.

Kommunen kan söka upp medborgare där de finns i sin vardag, för att ställa frågor och ge möjlighet till dialog.

Digitala verktyg

I dag finns en rad digitala verktyg som kan användas vid medborgardialog. Några av dem är webbsändningar, online-möten, enkätverktyg, karttjänster och e-förslag.

Kanaler för information

De viktigaste kanalerna för information om kommunens medborgardialog är den officiella webbplatsen www.knivsta.se samt kommunens annonser med distribution till alla hushåll.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 juni 2023