Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fokusråd om digitalisering inom vård och omsorg

I samhället pågår en förflyttning till mer digitala lösningar inom hälso- och sjukvården och inom omsorgen. I ett fokusråd som ägde rum i november 2021 samtalade vi om hur vi i Knivsta kan göra digitaliseringen på bästa sätt de kommande åren. Här kan du ta del av information om Fokusråd om digitalisering inom vård och omsorg och se den samlade dokumentationen från samtalen.

En intresseförfrågan om att delta i fokusrådet om digitalisering inom vård och omsorg gick ut till Medborgarrådets deltagare. En grupp på 25 personer slumpades fram bland dem som anmält intresse av att delta.

Syftet med fokusrådet

Det pågår en omställning till nära vård både nationellt och regionalt. I Uppsala län kallas omställningen Effektiv och nära vård 2030.

Målbilden är att vården och omsorgen bättre ska motsvara invånarnas behov. När vi använder ordet vård menar vi här även omsorgs- och hälsofrämjande insatser som till exempel vårdcentraler, elevhälsa, ungdomsmottagning, äldreomsorg och socialtjänstens öppenvård. Som ett led i omställningen lyfts digitala stöd som viktiga verktyg.

Syftet med fokusrådet var att samla en grupp intresserade för att reflektera kring den här utvecklingen – både vad gäller möjligheter och farhågor. De förtroendevalda i Knivsta kommuns och Region Uppsalas samråd för hälso- och sjukvårdsfrågor önskade få in synpunkter och tankar om hur vi på bästa sätt kan införa digitala lösningar, som en av flera vägar framåt inom vården och omsorgen de kommande åren. 

Fokusrådet blev en fördjupning på den enkät som hösten 2020 genomfördes om ett framtida centrum för vård, med en möjlig placering i Knivsta tätort.

Här kan du ta del av resultatet av enkäten Pdf, 2.8 MB.

Utgångspunkter för frågeställningar

Dialogen om digitalisering inom vård och omsorg tog sin utgångspunkt i frågeställningar som rör nedanstående grupper:

  • Barn och unga upp till 18 år.
  • Vuxna i åldern 19-65 år.
  • Äldre i åldern över 65 år.

Resultatet av samtalen har nu överlämnats både till förtroendevalda och till tjänstepersoner som arbetar med omställningen till en effektiv och nära vård. Det ger vägledning i prioriteringar och tillvägagångssätt, och blir en hjälp att föra in Knivstas röst i den regionala omställningen.

Här kan du ta del av den samlade dokumentationen från Fokusrådet digitalisering inom vård och omsorg. Pdf, 1.8 MB.

Formerna för fokusrådet

Utgångspunkten för samtalen under fokusrådet var att Knivsta kommun deltar i omställningen till Effektiv och nära vård 2030, där digitalisering är en del.

  • Fokusrådet sattes samman av en grupp om 15-25 personer med deltagare från Medborgarrådet.
  • Gruppen träffades vid två tillfällen under november för att reflektera och samtala om frågeställningar utifrån ämnet digitalisering.
  • Personer med sakkunskap inom området introducerade frågeställningarna och fanns tillgängliga på plats för att kunna delge fakta och svara på frågor.
  • Efter en gemensam start fördes samtal i grupper. Gruppen behövde inte komma fram till ett samlat resultat som alla är överens om. Tanken var istället att reflektera kring och belysa de perspektiv som deltagarna tycker är viktiga.
  • Gruppernas resultat lämnas vidare till samrådet. Tankarna och reflektionerna tas med in i det fortsatta arbetet.

Urval

Rekryteringen till kommunens medborgarråd bygger på det egna intresset av att vara med. Alla över 16 år är välkomna och kommunen gör inget representativt urval i den rekryteringen.

Nedan beskriver vi hur vi gjorde urvalet till fokusrådet om digitalisering inom vård och omsorg. Urvalet gjordes bland dem av medborgarrådets deltagare som anmält intresse av att delta i fokusrådet. Urvalet var slutfört den 29 oktober och målet var att sätta samman en grupp om 25 deltagare.

Urvalsmetod till det fördjupade fokusrådet

När vi gör urvalet till fokusråd är målet att sätta samman en slumpvist utvald och representativt sammansatt grupp utifrån kommunens befolkning, i förhållande till tidigare beslutade kategorier: bostadsområde, ålder och kön. En idealt representativ grupp baserad på befolkningsstatistik från år 2020 tjänar som modell för urvalet.

De personer som anmält intresse till fokusrådet förs in i Excel-listor utifrån tidigare beslutade kategorier: område, ålder och kön. Till exempel läggs kvinnor från Alsike i åldern 45-65 år in i en lista, och män från Alsike i samma ålder i en annan och så vidare. Ur listorna slumpar vi ut aktuellt antal från varje kategori. För slumpningen har Excel-funktionen SLUMP ( =SLUMP()) använts.

  • Steg 1: Efter en intresseförfrågan till alla Medborgarrådets deltagare anmälde 70 personer intresse för att vara med i fokusrådet om digitalisering inom vård och omsorg. Inom denna grupp genomfördes ett första slumpvis urval på 25 personer som inbjöds att delta. 20 av dessa tackade ja.
  • Steg 2: Antalet bland dem som tackat ja och som önskat samtala kring barn och unga var lite lågt. Vi gick därför vidare med en andra förfrågan. Den skickades specifikt till dem som uttryckt intresse av att samtala kring den åldersgruppen, men slumpats bort i det första urvalet. En person tackade ja vid denna andra förfrågan.

Efter den genomförda urvalsprocessen har vi satt samman en grupp om totalt 21 personer. Deltagarna är med något undantag slumpvist urvalda. Representativiteten utifrån kön, ålder och bostadsort har inte fullt ut kunnat tillgodoses.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 april 2022