Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekonomisk analys 2022

Här har vi sammanfattat den ekonomiska analysen från Årsredovisningen 2022. Här hittar du bland annat 2022 års resultat, finansiella nyckeltal och uppgifter om skatteintäkter och utgifter.

Resultaträkning


Tusen kronor

2022

2021

Verksamhetens intäkter

279 164

286 807

Verksamhetens kostnader

-1 377 222

-1 312 498

Avskrivningar

-130 594

-120 503

Verksamhetens nettokostnader

-1 228 652

-1 146 195

Skatteintäkter

1 133 326

1 091 142

Generella statsbidrag och utjämning

173 748

135 211

Verksamhetens resultat

78 422

80 158

Finansiella intäkter

16 803

4 468

Finansiella kostnader

-24 383

-25 609

Resultat efter finansiella poster

70 842

59 017

Årets resultat

70 842

59 017

Finansiella nyckeltal

Utdebitering per skattekrona: 20,91 kronor

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag: 94,6 procent

Nettoinvesteringar: 57,8 miljoner kronor

Låneskuld: 0 miljoner kronor

Soliditet, eget kapital i procent av tillgångar, inklusive pensionsförpliktelser: 31,4 procent

Årets resultat

För Knivsta kommun blev årets resultat 70,8 miljoner kronor. Budgeterat resultat för året var 34,3 miljoner kronor. Resultatet för 2022 är positivt och motsvarar 5,4 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. För Knivsta kommunkoncern var resultatet 70,7 miljoner kronor. I koncernen ingår Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike Fastighets AB.

Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter ökade med 81 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,6 procent jämfört med 2021. De ökade skatteintäkterna beror delvis på ökad sysselsättning i Sverige (fler betalar skatt), men också att kommuninvånarna har blivit fler.

Intäkter förutom skatteintäkter

Under 2022 minskade de externa intäkterna med 2,7 procent, cirka 8 miljoner kronor, till 286,8 miljoner kronor. Exploateringsnettot och exploateringsbidrag uppgick till 37 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor lägre än året innan. De riktade statsbidragen ökade till 73 miljoner kronor, vilket är en ökning med 16 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader

Kommunens kostnader har ökat med 5,2 procent. Över hälften av kostnaderna står pedagogisk verksamhet (skola och förskola) för, medan vård och omsorg står för drygt en fjärdedel. Ökade elpriser och inflation har påverkat kommunen marginellt under året.

Nettokostnaderna för skola och förskola ökade med cirka 5 procent, medan ökningen för vård och omsorg var cirka 6 procent. Kostnadsökningarna beror bland annat på fler barn, elever och brukare i verksamheterna. När Segerstaskolan stängdes uppstod en del engångskostnader för bland annat transporter.

Nämndernas nettokostnader och resultat

Nämndernas nettokostnader och resultat exklusive finansförvaltningen,
miljoner kronor

Kommunstyrelsens verksamheter

-1,7

Samhällsutvecklingsnämnden

5,1

Socialnämnden

5,5

Utbildningsnämnden

8,8

Bygg- och miljönämnden

0,3

Revision

0,2

Överförmyndarnämnden

0,2

Valnämnden

-0,3

Resultat

18,6

Nämndernas resultat 2022 innebär ett överskott på 18,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens nettokostnad ökade med 6,6 procent och resultatet var minus 1,7 miljoner kronor. Verksamheter som näringsliv, idrottsanläggningar och kommunhusfastigheten visar underskott med 7 miljoner kronor. Verksamheter med positiv budgetavvikelse är politik, totalförsvar, kommunledningskontor och it-drift, med ett samlat överskott på 5 miljoner kronor.

Samhällsutvecklingsnämnden hade en positiv budgetavvikelse på totalt 5,1 miljoner kronor. Gator och vägar visar överskott med 7,5 miljoner kronor, vilket bland annat beror på ökad beläggning på de kommunala parkeringarna jämfört med året innan. Vindkraftverkets överskott på 1,8 miljoner kronor är en följd av de höga elpriserna.

Avfallsverksamheten gör ett resultat på minus 2 miljoner kronor. Underskottet beror på fortsatt höga kostnader för kretsloppsparken efter pandemin, samt uteblivna intäkter på grund av senarelagd lagstiftning om ersättning för insamlade förpackningar.

Socialnämndens totala budgetavvikelse var 5,5 miljoner kronor. Insatser för äldre och personer med funktionsvariationer har en positiv budgetavvikelse på 7,5 miljoner kronor, medan individ- och familjeomsorgen visar negativ avvikelse med 4,5 miljoner kronor.

Omsorg enligt LSS fortsätter att öka genom fler brukare och större omsorgsinsatser. Inom hemtjänsten bidrar färre insatser till en sänkt nettokostnad jämfört med föregående år (minus 9,4 procent).

Under året har äldreboenden byggts om för att skapa fler platser, vilket medfört engångskostnader för ökad bemanning och flytt till evakueringsboende. Nettokostnadsökning för socialnämnden var 7,4 procent.

Utbildningsnämnden gör ett positivt resultat på 8,8 miljoner kronor. Förskolans verksamhet utgör 6,6 miljoner kronor av överskottet, men även vuxenutbildning och sfi, anpassad grundskola och måltidsverksamheten gör ett överskott med totalt cirka 4,5 miljoner kronor.

På den negativa sidan finns grundskolan och gymnasieskolan med cirka 1 miljon kronor i underskott vardera. Under året dömdes Segerstaskolans lokaler ut för undervisningsändamål och verksamheten flyttades till nybildade Valloxskolan. Antalet förskolebarn har ökat med 14 barn till totalt 1 335; grundskolan har ökat med 62 elever till 3 217 elever.

Bygg- och miljönämnden gör ett överskott på 267 000 kronor. De externa intäkterna sjönk med cirka 20 procent jämfört med föregående år, vilket förklaras med rekordmånga bygglov under pandemin. Även bruttokostnaden minskade till följd av förändringar av verksamhet. Nettokostnaden ökade med 3,8 procent.

Fördelning av verksamheternas kostnader

Procent

Personal

46

Köpta tjänster

27

Försörjningsstöd

0

Övriga bidrag

1

Fastighetskostnader

5

Övriga verksamhetskostnader

12

Avskrivningar och ränta

8

Kommunens största kostnad och tillgång är medarbetarna, men kommunen köper även verksamhet från privata företag och andra kommuner. Exempel på köpta tjänster är drift av särskilda boenden, gymnasieskolan, vuxenutbildning, friskolor, enskilda förskolor och avfallshanteringen. I ”övriga bidrag” ingår bland annat stöd till föreningslivet.

Investeringar

Årets investeringsutgift för kommunen var 57,8 miljoner kronor, exklusive finansiella investeringar. Budgeterat för året var 174 miljoner kronor. Kommunen ökade sin medlemsinsats till Kommunivest med 633 000 kronor under året.

Större verksamhetsinvesteringar under året är infrastruktur, som befintligt gatunät, belysning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelvägar (totalt cirka 19 miljoner kronor).

Inom kultur och fritid har den nya sporthallen vid Adolfsbergsskolan utrustats och försetts med redskap för drygt 1 miljon kronor.

Utbildningsnämnden reinvesterade i utrustning till förskolor och grundskolor för cirka 1 miljon kronor.

Markförvärv har gjorts under året för 6,3 miljoner kronor (Vrå och Särsta).

Investeringen att anpassa Knivsta kommunhus till aktivitetsbaserat arbetssätt samt återbrukade inventarier har uppgått till 6,6 miljoner kronor.

Exploateringsinvesteringars utgift var 19 miljoner kronor. Investeringar har genomförts i området Brännkärrsskogen och Alsike Nord i Alsike, samt området Sågen i centrala Knivsta.

Investeringar per nämnd

Miljoner kronor

Kommunstyrelsen

16,1

Samhällsutvecklingsnämnden

21,7

Exploatering

18,8

Bygg- och miljönämnden

0

Utbildningsnämnden

1,2

Socialnämnden

0


Kommunens medarbetare

Vid utgången av 2022 hade Knivsta kommun 1 095 tillsvidareanställda. Könsfördelning bland tillsvidareanställda i kommunen var 79 procent kvinnor och 21 procent män. Även inom ledningsbefattningarna (chefer) var fördelningen 74 procent kvinnor och 24 procent män.

Kvinnors medianlön utgjorde 100 procent av männens medianlön i Knivsta kommun. Den totala sjukfrånvaron i kommunen uppgick till 6,8 procent, vilket är oförändrat mot året innan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 maj 2023