Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bokslutsinformation - så användes dina skattepengar 2023

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2023. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina skattepengar användes under året.

2023 gjorde Knivsta kommun ett överskott och resultatet slutade på 15,8 miljoner kronor (förra års resultat var 70,8 miljoner kronor).

Den främsta förklaringen till överskottet är ökade skatteintäkter och statsbidrag, samt en kostnadsutveckling som är lägre än årets inflationsutveckling för den kommunala verksamheten under året.

Det positiva resultatet för 2023 motsvarar 1,2 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Så användes 100 kronor i skatt

Cirka:

 • 13,90 kr förskolan
 • 31,10 kr grundskolan
 • 9,20 kr gymnasieskolan
 • 2,20 kr övrig pedagogisk verksamhet
 • 10,60 kr vård och omsorg om äldre
 • 8,40 kr vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • 0,50 kr färdtjänst
 • 5,10 kr individ- och familjeomsorg
 • 0,40 kr arbetsmarknadsåtgärder
 • 0 kr flyktingmottagande
 • 4,50 kr infrastruktur och fysisk planering
 • 1,20 kr räddningstjänst
 • 6,00 kr kultur och fritid
 • 1,40 kr kommunfullmäktige och nämndverksamhet
 • 0,40 kr miljö- och hälsoskydd
 • 2,20 kr kommungemensam stödverksamhet
 • 3,20 kr kommunövergripande verksamhet

Det här var kommunens intäkter 2023:

Kommunalskatt 1 191 miljoner kronor (1,2 miljard kronor)

Kommunalekonomisk utjämning 156 miljoner kronor

Kommunala taxor och avgifter 81 miljoner kronor

Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera: 199 miljoner kronor

Årets resultat:

Kommunens bokslut för 2023 visar på ett positivt resultat på 15,8 miljoner kronor.

Ett urval av händelser under året 2023:

 • Antalet invånare i Knivsta kommun ökade med 581 personer till 20 714 invånare.
 • Inflationen påverkade företagens och hushållens ekonomi. Under hösten dämpades inflationen och svensk ekonomi gick in i en lågkonjunktur. Sysselsättningen var ändå stark under året.
 • Kommunens intäkter från verksamheter som plan, bygglov och exploatering minskade, eftersom det ekonomiska läget gör att bostadsinvesteringar skjuts på framtiden. Under 2023 genomfördes inga markaffärer.
 • Flyktingmottagandet minskade jämfört med föregående år.
 • Det försämrade säkerhetsläget och klimatförändringarna har lett till ett ökat fokus på säkerhet och beredskap. Under året gjordes ett stort arbete med kontinuitetsplaner, kommunikation, nödvattenplan samt en risk- och sårbarhetsanalys.
 • En ny lagstiftning om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (lag 2023:196) trädde i kraft.
 • Kommunens nya ansvar för insamling av förpackningar ledde till upphandlingar och planering. Under våren antogs en ny avfallsplan.
 • Kommunstyrelsen beslutade att riva fastigheten Vrå 1:85 eftersom byggnaderna var i dåligt skick och utgjorde en säkerhetsrisk.
 • Ett arbete med VA-plan bedrevs i samarbete med Roslagsvatten. Under året påbörjades också en skyfallskartering, ett lokalt åtgärdsprogram för Lövstaån och Valloxen, samt en kulturmiljöutredning.
 • Kommunen hanterade ett antal större miljöskyddsärenden, som massor i Ledinge, dumpning vid Kungshamn-Morga och ett ärende om deponiverksamhet i Hjälmsta.
 • Besökstrycket var fortsatt högt på kommunens naturområden, skridskoisar och badplatser.
 • I Eda lägergård gjordes en temporär grundförstärkning och vid konstgräsplanen i Alsike åtgärdades ett slukhål.
 • Till läsårsstarten flyttades barnen från förskolan Lilla Brännkärr till Lustigkulla förskola, och lokalerna ställdes om till skollokaler för Brännkärrsskolan. Kommunen har också etablerat skolpaviljonger i Lagga för att möta de ökande behoven.
 • Vid årsskiftet 2022-2023 formerades Uppsökandegruppen som jobbar med uppsökande och socialt förebyggande arbete för ungdomar i Knivsta.
 • Kommunen fortsätter att investera i förändrade och nya arbetssätt, med bland annat digitalisering, en ny e-tjänsteplattform och införande av AI.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 maj 2024