Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunens återkoppling på Medborgarrådets enkät november 2019

På sitt sammanträde den 24 augusti 2020 fastställde kommunstyrelsen slutrapporten för Medborgarrådets första enkät. I rapporten finns resultatet sammanställt tillsammans med kommunens återkoppling. På den här sidan kan du läsa återkopplingen. Vill du läsa hela rapporten och innehållsanalysen med en sammanställning av alla synpunkter så finner du det via länkarna nedan.

hustak

Fossilfri kommun

Uppmuntra till cykling

I kommunens trafikstrategi är gång- och cykel de högst prioriterade trafikslagen. Det ska vara enkelt att ta cykeln eller promenera och att byta mellan cykel och buss eller tåg. Barn och unga ska själva på ett säkert sätt kunna ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter. Vid snöröjning och sandning är gång- och cykelvägar högst prioriterade tillsammans med de större huvudgatorna. Bredare cykelbanor finns med inför kommande planering. Goda och säkra parkeringsmöjligheter för cykel är viktigt och cykelparkeringar behöver successivt byggas ut. Kommunen har beviljats medfinansiering från staten för ett cykelgarage i Knivsta tätort. Men projektet har flyttats fram till 2022 för att samordnas med den övergång som Trafikverket ska anlägga över spåren. Kommunen arbetar för att det ska bli en övergång både för gående och cyklister.

Trafikverket ansvarar för cykelbanor längs vägar utanför tätorterna, och Knivsta kommun verkar för att en utbyggnad ska ske så snart som möjligt. En del cykelvägar finns i dag med i Trafikverkets utredningar, men planeringstiden är lång och det kan dröja en tid innan det blir verklighet. Också inom ramen för avtalet kring fyra spår finns utbyggda cykelvägar med, som ett åtagande från staten.

Bra kollektivtrafik

Det är viktigt att det finns en väl fungerande kollektivtrafik inom kommunen och till angränsande kommuner och län. Utbyggnaden av kollektivtrafiken behöver ligga strax före utbyggnaden av nya områden, så att inte bilen framstår som det enda alternativet. Den fortsatta planeringen av Knivsta och Alsike tätorter utgår ifrån stråk med kollektivtrafik och en ny tågstation i Alsike.
UL har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i länet, och utifrån kommuninvånarnas behov för Knivsta kommun löpande fram krav och önskemål avseende linjedragningar och tidtabeller. Att erbjuda billigare eller kostnadsfria resor specifikt för Knivsta kommun är kostsamt för den kommunala ekonomin och har hittills inte varit aktuellt eller ekonomiskt möjligt. UL har som mål att deras bussar ska vara helt fossilfria 2020.

Alternativa drivmedel

Gemensamma bilpooler ser kommunen som mycket positivt. Det är inte en kommunal fråga men vi välkomnar initiativ både från företag och enskilda för en sådan utveckling. Elbilspooler är särskilt positivt. Elektrifieringen behöver laddningsmöjligheter. Kommunen kan enligt lagen inte själv anlägga stolpar och skänka bort eller sälja el. Däremot kan vi samverka med befintliga elleverantörer eller andra privata aktörer i uppsättandet av laddstolpar, eller bidra genom att upplåta gatumark. Ökade laddningsmöjligheter finns med som en viktig ingrediens i planeringen av de nya stadsdelarna i Knivsta och Alsike. En av utmaningarna här är att säkra leverans av elkraft, något som hela Uppsala län arbetar med.

El och värme

Lagen kräver generellt inte bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller, så länge de sätts i samma vinkel som taket och inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Åtgärden behöver också följa bestämmelserna i detaljplanen. Det finns undantag inom vissa områden och för vissa byggnader. Information om detta finns på kommunens webbplats, och för den som är osäker hjälper kommunen till med en bedömning. Kommunen tar inte ut någon bygglovsavgift för solfångare och solceller.

Det finns olika former av ekonomiskt stöd vid uppsättning av solceller, dels skattetekniskt såsom ROT-avdrag dels statliga bidrag som kunnat sökas via länsstyrelsen. Just nu finns ett regeringsförslag som innebär att bidraget ska ersättas med ett skatteavdrag från 2021.

Välvårdade skogs- och naturområden bidrar både till människors trivsel och till en god miljö. Träd tar upp koldioxid och är viktiga för att vi ska nå klimatmålen.

Några ord om kommunen som det goda exemplet

Videokonferenser och digitala möten genomförs allt oftare som ett sätt att spara tid och miljö. Under våren 2020 har också politiska sammanträden kunnat genomföras på distans. Resor ska i första hand genomföras med kollektiva färdmedel, och med tåg vid längre sträckor. För lokala transporter i Knivsta finns tjänstecyklar att låna. Flera av kommunens verksamhetslokaler byggs som passivhus, till exempel det nyligen färdigställda Centrum för idrott och kultur med tillhörande ishall. Kommunens eget vindkraftverk förser indirekt verksamheterna med el, och eldrivna fordon finns i verksamheterna. I all upphandling som kommunen själv gör ska verksamheterna ställa så långtgående krav som möjligtför att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan.

Plastfri kommun

Vi fortsätter arbetet för att minska mängden plast och underlätta återvinningen. Flera livsmedelsbutiker har hakat på idéen att använda papperspåsar i frukt- och grönsaksdisken, och de fyrfackskärl som ska införas under året kommer underlätta sorteringen av plast. Genom dessa nya kärl med sammanlagt åtta olika fraktioner vill kommunen stimulera och förenkla sorteringen av avfall lokalt i hemmet, samt minska hushållens behov av att besöka återvinningsstationen och kretsloppsparken - med minskad miljöpåverkan som en positiv effekt.

Från kommunen ser vi över möjligheten till bättre öppettider på kretsloppsparken och för dialog med förpackningsindustrins företrädare om fler och bättre återvinningsstationer. Vi ser också över om vi kan förbättra vår information rörande sortering av plast, och också göra informationen mer tillgänglig. I informationsarbetet finns barn och unga med som en viktig målgrupp.

Kommunen bedömer att antalet soptunnor ute i samhället just nu är väl avvägd bland annat eftersom ett ökat antal medför ökade transporter, vilket påverkar miljön negativt. Men förvaltningen ser över detta regelbundet, och i takt med att kommunen växer behövs förstås fler soptunnor ute i den offentliga miljön.

Kommunen har inte mandat att förbjuda användning av engångsartiklar, men inom EU pågår arbete för ett sådant förbud.

Några ord om kommunen som det goda exemplet

Källsortering är sedan många år införd i kommunens alla verksamheter. Vi undviker i möjligaste mån att använda engångsartiklar i den egna verksamheten. Inom måltidsverksamheten används de enbart i nödfall, till exempel när det inte finns vatten att diska i. Parkenheten undviker plast som konstruktionsmaterial i kommunens utemiljöer och lekparker, men det är svårt att hitta lekutrustning helt utan plastdetaljer. Gummimatta som fallunderlag finns i två lekparker, men av hänsyn till miljön kommer materialet inte användas framöver.

Den kommande konstgräsplanen på Kölängen är uppskjuten vilket ger oss möjlighet att fortsätta att följa teknikutvecklingen. När det väl är aktuellt att anlägga planen finns förhoppningsvis miljömässigt bättre och mer hållbara lösningar än i dag. Ur ett miljöperspektiv är frågan om konstgräs och granulat kontroversiell på många sätt, men planerna möjliggör för kommunens fotbollsföreningar att hålla igång sin verksamhet under hela året och det är positivt för kommunens ungdomar. Det granulat som används för konstgräsplanen i Alsike ska utifrån dagens förutsättningar ha de bästa egenskaperna.

I all upphandling som kommunen själv gör ska verksamheterna ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ påverkan.

Utvecklingen av Kölängenområdet

Just nu pågår ett projekt för att skapa ett centralt beläget och koncentrerat frilufts- och sportområde för alla Knivstas invånare samt för att främja friluftsliv och rekreationsmöjligheter.

Hur området kommer att utformas och vad som kommer att finnas där är inte klart. Bland enkätsvaren finns många goda tankar att ta med i det fortsatta planeringsarbetet. Planeringen ska ske med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns i delar av området. Den befintliga naturmiljön är en förutsättning för ett trevligt friluftsområde och området kommer därför delvis lämnas orört.

Tillgängligheten för alla är viktig och beaktas i planeringen, liksom tillfarter och parkeringar. Även ytterligare en badplats finns med i planeringsarbetet, och kopplingen mellan elljusspåret och Kölängenområdet är en idé att utforska i kommande detaljplanearbete.

Det påbörjade detaljplanearbetet för att möjliggöra en ny fotbollsanläggning med planer, läktare och servicebyggnader inom området har pausats/skjutits på framtiden. Efter dialog med Knivsta Idrottsklubb bedömer kommunen att Pizzavallen och Engvallen invid järnvägen i Knivsta centrum kan behållas ytterligare några år. Kommunstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde i maj att under 2020 förbättra de fotbollsplanerna så att verksamhet kan bedrivas där på ett

Utvecklingen av Medborgarrådet

Av enkätsvaren framgår att deltagarna överlag är mycket positiva till Medborgarrådet - men man pekar också på hur viktigt det är för förtroendet, att kommunen verkligen tar vara på de synpunkter och idéer som kommer in och att vi berättar om hur de tas tillvara.

Från kommunens sida är vi glada över att Medborgarrådet redan fått så många deltagare och vi välkomnar fler att anmäla sig. Den höga svarsfrekvensen visar på stort engagemang och vi hoppas att det kan bestå, inte minst genom att vi från kommunens sida bjuder in till dialog kring angelägna och aktuella frågor. Av svaren framgår att deltagarna framför allt önskar frågeställningar kring kommunens planering och samhällsbyggnad. Vi kommer framöver att beröra dessa utifrån olika perspektiv, bland annat under arbetet med att utveckla tätorterna Knivsta och Alsike.

Första enkäten formad som en pilot

Den första enkäten till Medborgarrådet formades som en pilot med delvis öppna frågor. Syftet var att bjuda in kommuninvånarna att delta i Medborgarrådet och att ge möjlighet att fritt uttrycka tankar och önskemål kring enkätens fyra frågeområden, däribland det nybildade Medborgarrådet.

Framöver kommer enkäterna att utformas som slutna frågor med svarsalternativ, enligt den ursprungliga tanken med den digitala panelen. Enkäterna kommer att kompletteras med fokusråd för fördjupad dialog kring utvalda frågor och i mindre grupper. På grund av den rådande corona-pandemin behöver dessa vänta en tid.

Vill du också vara med?

Välkommen att anmäla dig, läs mer här hur du gör

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 augusti 2020