Till undermeny Karta Kontakt

Riktlinjer från MAS och MAR

Som ett stöd för upprätthållande av patientsäkerhet har MAS och MAR upprättat riktinjer och direktiv. Dessa är öppna för allmänheten men riktar sig till chefer och personal inom de verksamheter där hälso- och sjukvård bedrivs. Flera av riktlinjerna stödjer sig på regionalt överenskomna riktlinjer och rutiner, se Vård i samverkan, VIS.

Du som privat utförare har också denna websida kvar tills dess att "Ledningssystem och rutiner" blir färdig. Arbete pågår där.

Beslutsstöd

Beslutsstöd är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg att använda vid den medicinska bedömningen då den enskildes hälsotillstånd förändras. Beslutsstödet är en checklista som ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst kan ske.

Mobila närvårdsteam

Region Uppsala har i samråd med länets samtliga kommuner beslutat att förbättra samordningen mellan primärvården och kommunernas hemsjukvård. Med hjälp av mobila team som bemannas av primärvårdens läkare och sjuksköterskor, i samverkan med kommunens sjuksköterska, ska brukare erbjudas trygg och säker vård i sitt hem. Samverkan ska också bidra till ett minskat behov av slutenvård för brukaren. Region Uppsala finansierar samtliga Mobila närvårdsteam.

Avvikelsehantering

Denna riktlinje beskriver hur avvikelsehantering inom den kommunala hälso- och sjukvården i Knivsta kommun ska bedrivas.

Basal hygien

Denna riktlinje beskriver hur basala hygienrutiner ska efterföljas inom kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg i Knivsta kommun. 

Vård - och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

Denna riktlinje beskriver hur personal och chefer ska agera i vård- och omsorgssituationer för brukare med nedsatt beslutsförmåga inom vård och omsorg i Knivsta kommun.

Delegering

Denna riktlinje beskriver hur delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter ska utföras inom kommunal hälso- och sjukvård i Knivsta kommun.

Egenvård

Denna riktlinje beskriver hur egenvård inom hälso- och sjukvård ska efterföljas inom kommunal vård och omsorg i Knivsta kommun.

Hjälpmedel

Hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings- och vårdinsatserna.

Kontakt med legitimerad personal

Denna riktlinje beskriver hur läkare och legitimerad personal ska kontaktas vid förändrat hälsotillstånd hos brukare inom vård och omsorg i Knivsta kommun.

Riktlinje för planering vid in- och utskrivning från sjukhus

Denna riktlinje beskriver hur den förberedande planeringen ska genomföras mellan landstinget och kommunen då patienten har behov av kommunala insatser efter utskrivning från sjukhus.  
 

Säkerställande av identitet

Denna riktlinje beskriver hur brukarens identitet säkerställs vid de situationer då det finns behov av hälso- och sjukvård inom landstinget och personen hänvisas till sluten vård via ambulanstransport och sjukhusets akutmottagning.
 
  • Senast uppdaterad 13 jun 2019