Till undermeny Karta Kontakt

Medicinskt ledningsansvariga, MAS och MAR

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

MAS har på uppdrag av socialnämnden ett övergripande tillsynsansvar för kvalitet och säkerhet inom kommunal hälso- och sjukvård. Målet är att stödja verksamheter genom praktiskt stöd, information och viss utbildning till chefer och personal.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Inom området rehabilitering får en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut fullgöra uppgifter som annars tillfaller MAS. I Knivsta kommun finns en MAR vilken har samma övergripande ansvar och där målet är detsamma som för MAS.

MAS och MAR ska säkerställa att det finns rutiner för att

  • säkerställa god och säker vård
  • läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal kontaktas vid förändrat hälsotillstånd
  • brukare får den vård som läkaren ordinerat 
  • delegeringar är patientsäkra
  • journalföring sker enligt gällande krav
  • anmälan sker till nämnd om en brukare drabbas av vårdskador eller riskerar att drabbas av vårdskada

MAS ska också säkerställa att det finns rutiner för en säker läkemedelshantering och MAR ska säkerställa rutiner för tekniska hjälpmedel.

Privata utförare av hemsjukvård har tillgång till egen MAS och i förekommande fall MAR.

Du är välkommen att kontakta kommunens MAS och MAR via kontaktcenter om du har frågor .

När du har synpunkter eller klagomål du vill framföra ska du i första hand använda dig av synpunkt och klagomålshanteringen.

 

Referenser;

Hälso- och sjukvårdslag

Hälso- och sjukvårdsförordning

  • Senast uppdaterad 23 jul 2019