Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

På den här sidan publiceras information som enligt lag ska kungöras formellt. Det innebär bland annat justerade protokoll, viss information om detaljplaner och information om flyttade fordon. 

Du kan läsa mer om anslagstavlan om du klickar på länken till höger på sidan. 

Här kan du läsa mer information om hur du kan överklaga kommunala beslut.

Här kan du läsa mer information om hur du kan överklaga beslut om detaljplaner.

Här kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter på kommunens verksamhet.


ANSLAG


Det finns ett justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober 2019.

Protokollet justerades 14 oktober 2019.
Anslaget sattes upp 15 oktober 2019.
Sista dag för överklagande är 5 november 2019.
Anslaget tas ner 6 november 2019.


 

ANSLAG 

Det finns ett justerat protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 1 oktober 2019.

Protokollet justerades 11 oktober 2019.
Anslaget sattes upp 14 oktober 2019.
Sista dag för överklagande är 4 november 2019.
Anslaget tas ner 5 november 2019.


ANSLAG

Det finns ett justerat protokoll från socialnämndens sammanträde den 3 oktober 2019.

Protokollet justerades 9 oktober 2019.
Anslaget sattes upp 11 oktober 2019.
Sista dag för överklagande är 1 november 2019.
Anslaget tas ner 2 november 2019.


ANSLAG

Det finns ett justerat protokoll från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 30 september 2019.

Protokollet justerades 9 oktober 2019.
Anslaget sattes upp 9 oktober 2019.
Sista dag för överklagande är 30 oktober 2019.
Anslaget tas ner 31 oktober 2019.


ANSLAG

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september är justerat.

Anslaget sattes upp den 3 oktober 2019.
Sista dag att överklaga beslutet är den 24 oktober 2019.
Anslaget tas ner den 25 oktober 2019.


ANSLAG

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2019 är justerat.

Anslaget sattes upp den 2 oktober 2019.
Sista dag att överklaga beslutet är den 23 oktober 2019.
Anslaget tas ner den 24 oktober 2019.


 

ANSLAG

Protokollet från Överförmyndarnämndens sammanträde den 23 september 2019 är justerat.

Protokollet justerades den 1 oktober.

Anslaget sattes upp i Knivsta kommun den 1 oktober 2019.

Anslaget tas ner den 22 oktober 2019.

Protokollet förvaras på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala. 


 

 

ANSLAG

Protokollet från styrelsemötet i Norrvattens Förbundsstyrelse den 11 september 2019 är justerat.

Protokollet justerades den 25 september.

Anslaget sattes upp  i Knivsta kommun den 26 september 2019.
Anslaget tas ner den 17 oktober 2019.

Protokollet förvaras hos Norrvatten Förbundsstyrelse, förvaltningsbyggnaden Skogsbacken 6 i Sundbyberg.

 


 

ANSLAG

Ett beslut, § 149, från kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2019 är omedelbart justerat.

Anslaget sattes upp 25 september 2019.
Sista dag att överklaga beslutet är 16 oktober 2019.
Anslaget tas ner 17 oktober 2019.

 


 

ANSLAG

Protokollet från Överförmyndarnämndens sammanträde den 23 september 2019 är justerat.

Protokollet justerades den 23 september.

Anslaget sattes upp i Knivsta kommun den 24 september 2019.

Anslaget tas ner den 16 oktober 2019.

Protokollet förvaras på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala.

 


 

ANSLAG

Protokollet från styrelsemötet i Samordningsförbundet Uppsala län 19 september 2019 är justerat.

Protokollet justerades den 19 september.

Anslaget sattes i Knivsta kommun upp den 24 september 2019.
Anslaget tas ner den 16 oktober 2019.

Protokollet förvaras hos Samordningsförbundet Uppsala län, Storgatan 27, Uppsala.


ANSLAG

Protokoll från IT-nämndens sammanträde den 6 september 2019 är justerat.

Anslaget sätts upp den 17 september 2019.
Anslaget tas ner den 8 oktober 2019.

Protokollet förvaras i kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp.


 ANSLAGDet finns ett justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 3 september 2019.

Protokollet justerades 17 september 2019.
Anslaget sattes upp 17 september 2019.
Sista dag för överklagande är 8 oktober 2019.
Anslaget tas ner 9 oktober 2019.


 

ANSLAG

Det finns ett justerat protokoll från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 2 september 2019.

Protokollet justerades 11 september 2019.
Anslaget sattes upp 13 september 2019.
Sista dag för överklagande är 4 oktober 2019.
Anslaget tas ner 7 oktober 2019.

 


 

KUNGÖRELSE

 

Datum: 2019-07-25

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: RUA080
Fabrikat: SAAB 9-3
Plats: Valloxvägen

Registreringsnummer: NIL42604, Polskregistrerad
Fabrikat: Ford Transit Connect
Plats: Ängby bygata 3

Registreringsnummer: Okänt
Fabrikat: AUDI 80 TDI, Mörkblå
Plats: Väg 255, parkering Morga hage

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-10-25  

 


 

 

KUNGÖRELSE

Datum: 2019-07-03

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: PYV 69, finskregistrerad
Fabrikat: Husvagn, Sävsjö
Plats: Södra Stationsvägen Knivsta, Särsta 3:381

Registreringsnummer: Okänt
Fabrikat: Husvagn, Polar, flerfärgad
Plats: Södra Stationsvägen Knivsta, Särsta 3:381

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-10-03

 


  

Kungörelse om rösträkning av val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

Preliminär rösträkning

sker i  varje vallokal efter att röstningen avslutas kl. 21.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 29 maj.  Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd.

 

Slutlig rösträkning

av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala med början måndagen den 27 maj kl. 08.30. Dessförinnan kommer Länsstyrelsen att på samma plats ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske under kvällen söndagen den 26 maj och natten mot måndagen den 27 maj med början så snart det är möjligt efter kl. 21.00 den 26 maj. 

 


 

KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT

Detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1, Knivsta kommun

 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl. den 15 augusti 2018. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 21 mars 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

De slutgiltiga planhandlingarna finns här.


 

 

KUNGÖRELSE - LAGA KRAFT

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Beslutet om antagande vann laga kraft 11 februari 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Läs mer om detaljplanen här

 


 

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val 

Preliminär rösträkning
sker i varje vallokal efter att röstningen avslutats kl. 20.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 12 september 2018. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd. 

Slutlig rösträkning
av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, med början måndagen den 10 september 2018, kl. 10.00. Räkningen inleds med att rösterna för riksdagsvalet räknas, därefter rösterna för val av kommunfullmäktige och slutligen landstingsfullmäktige.

Länsstyrelsen kommer under kvällen söndagen den 9 september och under natten mot måndagen den 10 september att ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske så snart det är möjligt efter kl. 20 00 den 9 september.

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA


 


KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera från och med 1 juli 2019 till och med 1 september 2019.

 

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (2012).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen 2018-000011.

Sista inlämningsdatum: 1 september 2019.

Planen finns tillgänglig att läsa här.


KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera från och med 1 juli 2019 till och med 1 september 2019.

 

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (2012).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen 2018-000011.

Sista inlämningsdatum: 1 september 2019.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

  • Senast uppdaterad 21 aug 2019