Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Polis och brottsförebyggande arbete_gammal

Målet för Knivsta kommuns brottsförebyggande arbete är att du som bor och vistas i Knivsta kommun ska känna dig trygg och inte utsättas för brott. För att Knivsta ska fortsätta vara en säker och trygg kommun arbetar vi bland annat med trygghetsvandringar, säkerhet i den fysiska miljön och förebyggande arbete mot alkohol och narkotika.


Polisen i Knivsta håller till i Kommunhuset, Centralvägen 18.

Polisen i Knivsta

Polisen i Knivsta håller till i Kommunhuset, Centralvägen 18.
Läs mer och se öppettider här:

Polisstationen i Knivstalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte

Knivsta kommun och polismyndigheten, Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, har tecknat en gemensam överenskommelse. Syftet med den är att utveckla, stärka och effektivisera samverkan och att samordna resurser. Allt ska ske med utgångspunkt från en lokal lägesbild. Den rör säkerhet, brottslighet och upplevd trygghet i kommunen. Lägesbilden tas fram av kommunen och polisen.

I det överenskomna medborgarlöftet anges målet med samverkan och åtgärder som ska användas för att nå målet. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Medborgarlöfte 2019-2020 mellan Polisen och Knivsta kommunPDF (pdf, 336.5 kB)

Strategier för brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete kan delas in i två typer av brottsförebyggande strategier:

 • Situationellt brottsförebyggande arbete: Metoder som ska förhindra möjligheten att begå brott och uppleva trygghet genom att påverka själva miljön.
 • Socialt brottsförebyggande arbete: Metoder som syftar till att minska viljan att begå brott och skapa goda sociala förutsättningar för människor så att de inte begår brott.

Arbetet har sin grund i regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.

Regeringens program Tillsammans mot brottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så samverkar Knivsta i brottsförebyggande arbete

Åtgärder i den fysiska miljön

Kommunen arbetar bland annat med säkerhet i den fysiska miljön. Det handlar om alltifrån planering av nya bostadsområden till daglig skötsel som gräsklippning, kontroll av belysning på kommunal mark och klottersanering på kommunala byggnader.

Trygghetsvandringar och trygghetsundersökningar

Trygghetsvandringar och trygghetsundersökningar är ett sätt att skapa en bättre närmiljö. Du som bor eller verkar i ett område vet vilka platser som upplevs vara trygga och trevliga att vistas i, och vilka som inte gör det. Denna kunskap är viktig för att kunna förändra och förbättra i ett bostadsområde.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta sker genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis.

Socialt brottsförebyggande arbete

Samordning

I kommunen bedrivs socialt brottsförebyggande arbete inom flera verksamheter, exempelvis inom förskola och skola, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänst.

För att samordna det brottsförebyggande arbetet finns den centrala övergripande ledningsgruppen kommun-polis-räddningstjänst. Där träffas kommun, polis, räddningstjänst och bostadsbolag.

Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) samverkar i en så kallad SSPF-grupp. SSPF:s uppdrag är att arbeta gemensamt med förebyggande arbete, se tendenser och fånga upp ungdomar med riskbeteende. Vi använder oss av de resurser och arbetsmetoder som finns inom de verksamheter som ingår i SSPF-samverkan och eventuellt andra aktörer vid behov.

Nattvandring

Syftet med kvälls- och nattvandringar är att få ut vuxna att vandra på kvällar och nätter. Det är något som är viktigt för alla, inte minst våra ungdomar.

Ibland kan det finnas ett behov hos ungdomarna att ta kontakt med en vuxen och vetskapen att det finns vuxna som är ute och vandrar gör därför skillnad. Kvälls- och nattvandringarna förhindrar samt försvårar också skadegörelse i området då risken att upptäckas är större.

ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) förebyggande arbete

Kommunen har ett ANDT-förebyggande arbete tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Uppsala. Syftet är att förbättra kunskap, dialog och samarbete inom frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak. Arbetet fokuserar på att:

 • ge stöd till verksamheter och föräldrar
 • sprida metodik och material
 • ordna utbildningar och diskussionsforum.

Länsstyrelsen i Uppsala län och länets kommuner har en gemensam ANDTL-strategi som utgår från regeringens samlade strategi inom området.

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Läs mer

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020