Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bygglov för företag

Har du planer på att etablera ditt företag i Knivsta kommun kan du behöva söka bygglov. Även du som redan har ett företag kan behöva söka bygglov för vissa åtgärder.

I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt, ändra en byggnad eller dess användning. Ska du riva en byggnad behövs rivningslov.

Vi rekommenderar att du alltid kontaktar oss på bygglovsenheten inför liten/stor ändring av byggnad eller användningssätt eftersom det oftast krävs att du gör en anmälan eller ansökan.

Lokaler och verksamheter

Lokaler är byggnader och utrymmen som är avsedda för annat ändamål än bostad.

Bygglov behövs exempelvis för att:

 • Bygga ny lokal
 • Bygga till en lokal
 • Ändra användningssätt av en lokal
 • Ändra en byggnads yttre utseende
 • Bygga en komplementbyggnad till lokalen
 • Riva en byggnad eller en del av byggnad
 • Sätta upp en skylt på byggnaden

Anmälan behövs för att:

 • Ändra bärande konstruktion
 • Ändra planlösningen avsevärt
 • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp eller ändra brandskyddet väsentligt

När krävs det bygglov i olika branscher?

 • Butiker

För att exempelvis bygga nya butiker, inreda befintliga hus som tidigare varit något annat, dela upp en butik i flera butiker behöver du söka bygglov. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

 • Kontor

För att exempelvis bygga nya kontorshus eller för att bygga till eller ändra fasader på befintliga byggnader behöver du söka bygglov. Eller inreda byggnader till kontor som tidigare använts till något annat. Även för att sätta upp skyltar på fasaden krävs bygglov.

 • Restaurang, kiosk, café och uteservering

För att exempelvis uppföra nya byggnader, bygga till eller starta en restaurang i en lokal som tidigare använts till något annat behöver du söka bygglov för. I vissa fall behövs även bygglov för uteservering. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

 • Skola och förskola

Du behöver bygglov för att bygga nya skolor/förskolor eller för att inreda en befintlig lokal till skola/förskola som tidigare använts till annan verksamhet. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar på fasaden.

Tips och råd

När du startar en ny verksamhet/nytt företag finns det vissa delar vi tittar på i bygglovet. Verksamheten ska uppfylla vissa krav som till exempel tillgänglighet, lämplighet och parkeringsplatser. Det finns även en hel del andra krav man ska uppfylla.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation

Vid ansökan om bygglov kontrolleras att byggnaden uppfyller kraven för tillgänglighet. Vi tittar så att lokalen/byggnaden uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Lämplighet

När vi handlägger bygglovet ingår det att bedöma om byggnaden är lämplig för sitt ändamål. Syftet med detta är att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna om eventuella kulturhistoriska intressanta byggnader.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktigt för de flesta verksamheter. Det gäller att ta fram tillräckligt med parkeringsplatser inom den egna fastigheten för kunder/besökare och anställda. Viktigt att tänka på är att det ska finnas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga tillräckligt nära ingången. Vid skolor och förskolor ska det även finnas en fungerande lösning för att kunna hämta och lämna på ett säkert sätt.

Tidsbegränsade lov

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och så vidare på mark som är avsett för något annat enligt detaljplanen. För sådana projekt kan du söka om att få tidsbegränsat bygglov.

Vilka andra tillstånd än bygglov kan behövas?

Du kan även behöva tillstånd från andra myndigheter än bygglovsenheten när du vill starta eller ändra en verksamhet.

Butiker

 • Tillstånd för folköl och tobak, ta kontakt med kontaktcenter, Knivsta kommun
 • Receptfria läkemedel, ta kontakt med läkemedelsverket
 • Livsmedel, ta kontakt med miljöenheten, Knivsta kommun
 • Djurbutik, ta kontakt med länsstyrelsen

Restaurang, kiosk, café och uteservering

 • Alkohol- och serveringstillstånd, ta kontakt med kontaktcenter, Knivsta kommun
 • Livsmedel, ta kontakt med miljöenheten, Knivsta kommun
 • Brandskydd, ta kontakt med brandkåren Attunda

Skolor/förskolor

 • Tillstånd för att starta verksamhet, ta kontakt med Skolinspektionen
 • Tillstånd för hälso- och miljökrav, ta kontakt med miljöenheten, Knivsta kommun

Vårdboende, HVB-hem

 • Tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
 • Tillstånd för hälso- och miljökrav, ta kontakt med miljöenheten Knivsta kommun
 • Tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), ta kontakt med Socialstyrelsen.
 • Tillstånd från Länsstyrelsen

Nyttjande av allmän plats

 • Tillstånd hos Polismyndigheten

OBS! Varje verksamhet är unik och det är svårt att säga exakt vad som gäller för just dig. Andra tillstånd utöver dessa kan behövas.

Vi ställer gärna upp på möten inför att du exempelvis lämnar in din ansökan. Hör av dig till oss om du vill boka ett möte!

Kontakta oss

Telefon växel: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020