Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Del av kvarter Sommarlovet, Särsta 3:150 med flera

Detaljplanen för kvarteret är belägen i södra delen av Knivsta, strax öster om järnvägen. Detaljplaneförslaget var ute på samråd mellan 22 maj och 19 juni 2024.

Status

Den 6 maj 2024 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att gå ut med detaljplanen för Kv Sommarlovet, Särsta 3:150 med flera på samråd. Detaljplaneförslaget var ute på samråd mellan 22 maj och 19 juni 2024.

Diarienummer: SBK-2022-2

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra Knivsta vid Vårsångsvägen och Segerstavägen. Området består av äldre verksamhetsbebyggelse samt bostadsbebyggelse i form av villor och radhus. I östra delen av planområdet vid Radvägen finns ett grönområde.

karta över kvarter sommarlovet

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder som kompletterar befintlig bebyggelse genom att de anpassas till den bebyggelsekaraktär som finns i området.

Syftet är även att befästa befintliga planstridiga bostäder. Vidare möjliggörs det för allmän plats (park) i östra delen av planområdet som tidigare varit grönområde på kvartersmark för att tillgängliggöra grönområdet för allmänheten.

Detaljplanen ska möjliggöra för sex nya bostäder. De idag planstridiga bostäderna som detaljplanen vill göra planenliga är cirka 20 stycken.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 juni 2024