Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Brädgården och Kantsågen

Detaljplan med syfte att möjliggöra att kvarteren kan utnyttjas för vård, äldreboende med tillhörande verksamheter.

Detaljplanen vann laga kraft 17 april 2009.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 mars 2009 att anta detaljplan för kvarter Brädgården och kvarter Kantsågen, Sågenområdet.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 17 april 2009.

Diarienummer PLA 2008-020009.

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar kvarteren Brädgården och Kantsågen. Området begränsas av gatorna Gredelbyvägen, Staffansvägen, Faktorns gata, Ostmästargatan och Disponentgatan.

Syfte

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra att kvarteren kan nyttjas för vård, äldreboende med tillhörande verksamheter till exempel daglig verksamhet för dementa samt vissa justeringar i tillåten byggrätt. De föreslagna ändringarna berör kvartersmark, inte allmänplatsmark, och är av så begränsad omfattningen att enkelt planförfarande kan tillämpas.

Syftet i övrigt med denna detaljplan är detsamma som med gällande detaljplan från 2006. Det innebär att planen huvudsakligen syftar till att skapa byggrätter för bostäder, handel, kontor service med mera. Området får karaktär av småstad med blandad bebyggelse, smala gator, torg och tydliga kvarter som är kopplade till den befintliga centrumbebyggelsen.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023