Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bostadsnära skog

Knivsta kommun äger och förvaltar ungefär 600 hektar skog. Det mesta av skogen ligger i nära anslutning till tätorterna Knivsta och Alsike och fungerar som rekreations- och friluftsområde för många människor. Här kan du läsa om hur vi sköter skogen.

Den tätortsnära skogen är en mycket viktig resurs i kommunens gröna struktur. Den ska kunna användas för lek, promenader eller svamp- och bärplockning. Den ska också vara en god livsmiljö för skogens växter och djur.

För att bli en trevlig, spännande och levande skog krävs en medveten och aktiv skötsel. Inom kommunen strävar vi efter att sköta skogen med småskaliga metoder som möjliggör selektiv huggning i uppvuxen skog. Med handhuggning och små skogsmaskiner begränsar vi också störningen på markvegetationen.

Målen med skogsskötseln

Några av målen med skogsskötseln är att:

 • Skapa skogar med stor variation av miljöer
 • Skapa skogsbestånd med bred ålderssammansättning
 • Gynna den biologiska mångfalden
 • Sköta skogen på ett långsiktigt sätt
 • Göra skogen tillgänglig, genom att hålla stigar och skogsvägar öppna
 • Att merparten av skogen får ha så kallad fri utveckling

I skogsskötseln tas särskild hänsyn till bland annat:

 • Gamla träd
 • Håliga och döende träd som gynnar fågel- och insektslivet
 • Lövträd i barrträdsdominerade områden
 • Våtmarker och andra blöta miljöer
 • Kultur- och fornlämningar

Under vintern arbetar parklaget till stor del i bostadsnära skog. Man utför röj- och gallringsarbeten i på flera platser i Knivsta och Alsike.

Anledningar till att vårda bostadsnära skog

De viktigaste anledningarna till att vårda de bostadsnära skogarna är:

 • Naturvård - att skapa förutsättningar för en rik och varierad skog med många olika arter av växter och djur
 • Rekreation - att göra skogen trevlig att vistas i genom att hålla stigar öppna och skapa variation mellan öppna och slutna partier i skogen

När vi arbetar i skogen skapas stora mängder virke och ris. Allt timmer och mycket av riset tas ut från skogen, men det är inte bra att städa för mycket. En del av riset lämnas kvar i skogen för att brytas ner och ge näring till nya träd som ska växa upp. Det här kan göra att skogen upplevs som skräpig, men skogen mår bättre och inom ett par år är det mesta av riset förmultnat.

Knivsta kommun utför naturvård runt om i tätortsnära skogar och parker i stort sett året om. Ofta lämnas trädrester och rotvältor kvar i naturen. Många insekter, svampar och mossor är mer eller mindre beroende av denna döda ved för sin överlevnad.

Även döda träd lever

Knivsta kommun får in ärenden från kommuninvånare som tycker att kvarlämnade trädrester ger ett skräpigt intryck, speciellt i de tätortsnära skogsområdena som vi har i kommunen. Många fåglar, insekter, svampar, mossor, lavar är mer eller mindre beroende av död ved för sin överlevnad.

Eftersom det råder brist på död ved i vårt landskap har flera arter som behöver den svårt att överleva idag. Därför låter vi, så ofta vi bedömer det som lämpligt, trädresterna ligga kvar i skogsmarken. Vi ser till att död ved på valda platser får brytas ner i sin egen takt på ett för omgivningen säkert sätt.

Döda träd som ligger huller om buller, pinnar och ris samt rotvältor kan ge ett ovårdat intryck. Ser du trädrester i naturen ska du inte se det som skräp, utan som en värdefull plats för våra insekter och växter.

I Knivsta är det alltid nära till natur och grönska

Knivstas arbete med de nationella miljömålen finns beskrivna i den politiskt beslutade Grönstrukturplanen. Ett av miljömålen är ”ett rikt växt- och djurliv”, vilket innebär att kommunen ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter.

När Knivsta växer och utvecklas är det särskilt viktigt att ta hand om och säkra våra grönområden och den biologiska mångfalden för framtiden.

Läs mer

Knivsta kommuns grönstrukturplan Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

De nationella miljömålen, sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst

Felanmäl träd och annan vegetation på kommunal mark (e-tjänst)

Fällda trädstockar i skogen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 februari 2024