Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fyrfackskärl - nytt insamlingssystem för villor och fritidshus

Villa- och fritidshusägare i Knivsta, Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommer att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var.

Det nya insamlingssystemet kommer att införas i Knivsta med start i oktober 2020. Införandeperioden kommer att vara cirka tre månader.

Bild på fördelning i ett fyrfackskärl

I kärlen sorteras restavfall, matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Lättare att sortera

Syftet med denna nya tjänst är en högre service och göra det lättare för hushållen att sortera sitt avfall. Varje fastighet får två nya sopkärl, där varje kärl är uppdelat med fyra fack. Med det här systemet kan villa- och fritidshusägare sortera direkt vid fastighetsgränsen.

Ökad sortering

Systemet har redan införts i ett 60-tal kommuner och har inneburit att hushållens sortering av avfall ökar och mer material går till återvinning eftersom fyrfackssystemet gjort det lättare för kommuninvånare att sortera sitt avfall. Vid ökad återvinning uppnås ytterligare en positiv effekt i och med att mängden restavfall till förbränning minskar.

Frågor och svar

När kommer fyrfackssystemet att införas?

Det nya insamlingssystemet kommer att införas i Knivsta, Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner med start i oktober 2020. Införandeperioden kommer att vara cirka tre månader. Det nya systemet innebär att du som bor i villa och fritidshus kommer att få dina nuvarande sopkärl utbytta till två nya fyrfackskärl.

Nya tömningsdagar

Från och med vecka 43 får du som bor i villa eller fritidshus i Knivsta kommun nya tömningsdagar. Information har skickats ut till alla abonnenter.

Vad kommer det att kosta?

Ny avfallstaxa börjar gälla tidigast 2021-01-01. Politiskt beslut är beräknat att fattas i december.

Vid införandet av fyrfackskärl, i oktober till december 2020, gäller nuvarande taxa för de olika abonnemangen och tjänsterna.

Vad innebär det nya systemet för mig som bor i villa eller fritidshus?

Varje fastighet får två nya sopkärl där varje kärl är uppdelat i fyra fack. Med det här systemet kan du sortera i nära anslutning till bostaden.

Kan jag välja en annan indelning på facken i kärlen än vad som är standard?

Nej, det är standardindelningen som gäller. Anledningen till standardindelningen är att olika avfall ska kunna hållas isär. Skulle det vara olika indelningar av kärlen så skulle avfallet blandas vid tömning. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Avfallet transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport.

Bild fackindelning i kärl 1 och kärl 2

Jag delar kärl idag, kan jag fortsätta med det?

Ja, det kommer att vara möjligt att dela de nya kärlen. Nuvarande delningar kommer dock att upphöra när de nya kärlen ställs ut. Om du vill fortsätta dela ett abonnemang för två stycken fyrfackskärl behöver du lämna in en ny anmälan. Delningen kan påbörjas tidigast efter årsskiftet.

Jag hemkomposterar idag, kan jag fortsätta med det?

Ja, om du hemkomposterar idag så fortlöper ditt abonnemang automatiskt när fyrfackskärlen införs. Facket för matavfall ska lämnas tomt. Du behöver bara kontakta oss om du inte längre vill hemkompostera.

Vad innebär det nya insamlingssystemet för mig som bor i lägenhet?

Du som bor i lägenhet fortsätter med redan befintligt insamlingssystem. Många lägenheter har redan idag tillgång till full sortering i gemensamma miljörum.

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontaktar du i första hand din fastighetsägare. Kommunen kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägarens ansvar att ställa iordning ett utrymme eller en plats som gör det möjligt att sortera avfall.

Hur stora är kärlen?

Bild på måtten på fyrfackskärl

Ett fyrfackskärl har följande mått:

Bredd: 77 cm
Höjd: 110 cm
Djup: 90 cm

Varje kärl rymmer 370 liter och består av fyra fack, som separeras genom en mellanvägg och två mindre insatsbehållare. Fördelningen i varje kärl ser likadan ut för alla kommuninvånare. Tänk på att systemet innebär att du får två kärl på din fastighet och planerar du för att ställa iordning en uppställningsplats bör du läsa om hur stor uppställningsplatsen bör vara.

Varför inför Knivsta kommun ett nytt insamlingssystem?

Det finns flera skäl till att kommunen väljer att införa ett nytt insamlingssystem.

Systemet med fyrfackskärl ger dig en ökad service och gör det lättare att sortera. Det nya insamlingssystemet innebär en mycket högre service för dig som bor i villa och fritidshus, som slipper åka till en återvinningsstation för att sortera förpackningar och tidningar/returpapper. Med fyrfackssystemet kan du sortera och lämna förpackningar och tidningar/returpapper nära bostaden. Det är lätt att sortera rätt med fyrfackskärl. Erfarenhet visar att hushållens sortering av avfall ökar markant om det är enkelt att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

Systemet med fyrfackskärl ger goda förutsättningar för ökad sortering vilket är både miljövänligt, resurseffektivt och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Med god kvalitet på insamlat material kan mer material cirkuleras och återvinnas till nya produkter vilket är miljövänligt och resurseffektivt. Hushållens transporter med bil till återvinningsstationer minskar när förpackningar och returpapper kan lämnas vid fastigheten. En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning minskas och därmed i förlängningen till ett mer hållbart samhälle.

Systemet med fyrfackskärl är också kostnadseffektivt och leder till färre transporter eftersom insamlingen av förpackningar och tidningar/returpapper sker i samma system som mat- och restavfallet. Enligt nya förordningar* ska det finnas ett tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar/returpapper som ska erbjuda fastighetsnära insamling till 100% av Sveriges bostadsfastigheter senast 1 april 2025.

De nya förordningarna innebär i praktiken att du ska kunna lämna ifrån dig utsorterade förpackningar och tidningar/returpapper i nära anslutning till bostaden. Det ska vara lika lätt att lämna förpackningar och tidningar/returpapper som det är att lämna restavfall och matavfall. Genom att kommunen inför ett samordnat system för insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper blir insamlingen både resurseffektiv och miljövänlig samtidigt som du får ett väl fungerande system för samtliga åtta avfallsslag.

* förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Hur stor behöver uppställningsplatsen vara?

Bild på storlek för uppställningsplats fyrfackskärl  

För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara:
Bredd: 180 cm
Höjd: 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm

Båda kärlen behöver inte stå på samma plats eftersom de inte töms samtidigt. Om kärlen inte får plats där du har dina kärl idag, kan du ställa undan ett av kärlen och ställa fram det på tömningsdagen.

Var och hur ska jag placera mina fyrfackskärl?

  • Kärlen kan placeras vid den egna fastigheten i den riktning som passar dig, med handtaget inåt eller utåt.
  • Kärlen ska stå på en plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader, såsom trösklar och kanter, för att underlätta för våra chaufförer.
  • En yta räknas som hårdgjord om hämtningspersonal kan dra eller skjuta kärlet utan svårigheter. Gräs och kullersten som skapar svårigheter för chauffören räknas inte som hårdgjorda ytor.

Viktigt att tänka på är att ytan runtom kärlen och längs dragvägen behöver vara fri från hinder på tömningsdagen av arbetsmiljöskäl.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Hur töms kärlen?

Fyrfackskärlen töms med en sopbil som har fyra fack som ser till att avfallet hålls sorterat. Varje material hålls åtskilt.

Här kan du se en film om hur tömningen med en fyrfacksbil går till, filmen är gjord av PWS.

Vad händer med mitt sorterade avfall?

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt.

Förpackningar och tidningar/returpapper skickas till olika återvinningsindustrier och återvinns till stor del till nya produkter, förpackningar och tidningar. Till exempel glas kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar utan att kvaliteten försämras. När det gäller pappersförpackningar blir pappret i förpackningen nya pappersförpackningar och plasten i förpackningen eldas för att ge hela processen energi. Allt matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror. Restavfallet förbränns och ger energi i form av el och värme.

Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas. Det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna än att producera nytt.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 oktober 2020